1. Clàusula de cessió de dades: D’acord al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades i, en el seu cas, les del seu tutelat, seran incorporades en un fitxer automatitzat sota responsabilitat del Club Nàutic de Sitges amb la finalitat de poder atendre les necessitats i les obligacions de l’Escola de Vela, els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè i, en el seu cas, amb el seu tutelat. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça postal: Apartat de Correus 76, 08870 Sitges.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades, i en el seu cas, les del seu tutelat, no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les dues parts. Mitjançant la finalització de l’inscripció deixo constància de l’acceptació de tot allò exposat anteriorment en aquest document i que sóc coneixedor/a dels meus drets i obligacions segons la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

2. Cessió de drets sobre la imatge: El Club Nàutic de Sitges publica, a la seva web, a altres mitjans propis i aliens imatges i gravacions a les quals apareixen, individualment o en grup, alumnes de l’Escola de Vela que realitzen les activitats inherents al Club. En cas de no autoritzar a publicar images i gravacions on aparegui vostè o el seu fill/a o tutelat, cal comunicar-ho explícitament en l’apartat OBSERVACIONS del formulari d’inscripció de cada alumne. En cas de no indicar-ho, s’entén que s’autoritza aquest ús de caràcter social i de promoció esportiva per temps indefinit.

3. Clàusula d’inscripcions i anul·lacions: Amb la realització de la inscripció es realitza la reserva provisional de la plaça. La inscripció es confirmarà mitjançant el pagament del curs amb tarjeta de crèdit en el moment de realitzar la inscripció, o bé mitjançant transferència bancària en el termini de deu dies des de la reserva provisional. La plaça es perdrà si al cap de deu dies de la reserva provisional no es reb el comprovant d’ingrés per correu electrònic responent al correu de confirmació de la reserva de plaça i indicant les dades de referència. Un cop pagat el curs NO ES RETORNARÀ L’IMPORT del mateix. Únicament en casos de força major (malaltia de l’alumne), es podrà canviar la data del curs sempre que hi hagin places en el nou curs sol·licitat i sigui de les mateixes característiques. En cas de mal temps no s’anul·la ni recupera cap sessió. Per motius de seguretat, l’Escola de Vela es reserva la possibilitat de suspendre la sortida a mar, que pot ser substituïda per sessió teòrica. En cas de no assistència per part de l’alumne, la sessió no es recuperarà.

4. Cursos d’adults: Els cursos s’hauran de finalitzar en un termini màxim de quatre mesos des de la data d’inici del mateix. En cap cas es realitzaran classes després d’aquest límit.

5. Declaració responsable sobre l’estat de salut i de condició física: L’alumne o el pare, mare o tutor legal de l’alumne menor d’edat declara que ell com alumne o el seu tutelat sap nedar i/o està familiaritzat amb el medi aquàtic i té capacitat de flotació. En signar aquest document accepto i decaro sota la meva responsabilitat que el meu tutelat no ha tingut ni pateix malalties o problemes de salut que l’impedeixin practicar l’esport de la vela, així com tampoc limitacions físiques que siguin incompatibles amb les modalitats concretes que practica.

6. Autorització menors d’edat: Autoritzo el meu fill/a o tutelat, igual o major de 7 anys, a participar en els cursos de vela que organitza el Club Nàutic de Sitges, fins la seva majoria d’edat.

7. Què inclouen els cursos: Tots els cursos inclouen equipament complert: armilla d’ajut a la flotabilitat, tallavents, escarpins, neoprens i guants (primavera), i arnesos. També inclouen assegurança, documentació lectiva -apunts o altres- (segons edats i nivells estàndards de l’Escola Catalana de Vela.
8. Consideracions de seguretat: Només es surt en condicions meteorològiques favorables. Els instructors són monitors federats inscrits al registre professional de l’esport, amb llanxes de suport i connectats amb ràdios VHF amb el responsable de seguretat a terra. Per motius de meteorologia i/o seguretat s’adapten les activitats. Podent fer: Surf, Bodyboard, navegació en Caiacs, Paddle Surf (SUP)… Tallers, Vídeos nàutics, Teoriai Jocs amb maquetes, etc.
9. Què cal portar: Cremes protectores ja posades, gorra amb visera, samarreta amb mànigues o licra, banyador llarg, sabatilles de platja amb velcro o escarpins d’estiu. Motxilla amb muda, tovallola, sabó, xancles de dutxa i aigua per beure.